امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

شماره تماس با وکیل تجاری: 88019244-88019243

ادعای جعل، انکار و تردید در اسناد عادی چیست؟
بررسی اسناد مجعول زمانی به جریان می افتد و موضوع کار پلیس یا کارشناسان بررسی اصالت اسناد قرار می گیرد، که نزد مقامات محترم قضایی بر روی سند یا اسناد رسمی یا عادی ادعای جعل شود و به درخواست متقاضی قرار کارشناسی صادر شود؛ علاوه بر ادعای جعل دو نوع ادعای دیگر نیز موجب صدور قرار کارشناسی می شود که عبارتند از ادعای انکار یا تردید، که در معنی نزدیک به جعل می باشند و در مبحث جعل طرح می گردند، که در ماده 376 آ.د.م مطرح شده: کسی که سند غیررسمی علیه او ابراز می شود، می تواند نسبت به امضای خود ادعای انکار نموده و اگر سند منتسب به مدعی علیه نباشد، می تواند ادعای تردید نماید.

منبع: سایت حقوق نیوز